Blue Flower

„Na Pop Iwanie” czy „na Popie Iwanie”, „w Żabiem” czy „w Żabiu”, „Kizie Ułohy” czy raczej „Kozie Łęgi” i gdzie jest właściwie „Pohane Misce” - o tym, jak po polsku nazywamy obiekty geograficzne Huculszczyzny, opowie dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

Wykład ilustrowany będzie przykładami użycia huculskich toponimów w tekstach polskich od połowy XIX w. aż po drugą dekadę wieku XXI. Omówiony zostanie też problem „polszczenia” toponimii ukraińskich Karpat.

Dr Wojciech Włoskowicz jest językoznawcą toponomastą i członkiem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. Swoją rozprawę doktorską poświęcił teorii upowszechniania się różnych wariantów nazw geograficznych, a materiałową ilustracją tych rozważań była toponimia Huculszczyzny obecna w tekstach polskich.

8 maja (środa), godz. 18

Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
ul. Czerniakowska 178A, Warszawa (Solec-Powiśle)


WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!